Komplexní absolventská práce

Zadání komplexní absolventské práce obsahuje

a) téma nebo témata komplexní absolventské práce,

b) termín odevzdání komplexní absolventské práce,

Práce bude odevzdána nejpozději 2 měsíce před termínem písemných maturitních prací a to včetně všech příloh a doplňkových materiálů.

c) délku obhajoby komplexní absolventské práce před zkušební maturitní komisí,

Příprava k obhajobě komplexní absolventské práce trvá nejméně 20 minut. Obhajoba komplexní absolventské práce trvá nejméně 30 minut pro každého žáka.

d) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu komplexní absolventské práce; rozsah komplexní absolventské práce a formální náležitosti práce určí ředitel školy s ohledem na počet žáků, kteří ji budou zpracovávat; každý žák musí vždy zpracovat nejméně 30 normostran textu,

V zadání pokusného ověřování se uvádí rozsah komplexní absolventské práce nejméně 30 stran. Tato práce nahrazuje mj. také písemnou maturitní práci z českého jazyka (minimální počet slov v písemné práci z českého jazyka a literatury je 250, maximální počet slov není nijak omezený).
Pro účely komplexní absolventské práce mohou být do počtu 30 stran zahrnuty také strany obsahující titulní list, anotaci (souhrn, …), poděkování, obsah, závěr, seznam literatury apod.
Psaný text bude v rozsahu nejméně 20 stran (doporučený formát strany – okraje nahoře a dole: 2,5 centimetru, okraje po stranách: 3 centimetry, velikost písma 12, řádkování 1,5).
Umožňuje se, aby součástí komplexní absolventské práce pro účely pokusného ověřování mohly být také obrázky, grafy nebo tabulky až do rozsahu odpovídajícím 10 stranám. Ostatní tabulky, grafy, obrázky apod. budou s odkazem umístěny do přílohy.

e) kritéria hodnocení komplexní absolventské práce,

f) požadavek na počet vyhotovení komplexní absolventské práce,

Komplexní absolventská práce bude předána vedoucímu práce ve vazbě, ve dvou vyhotoveních. Jedna kopie zůstává vedoucímu práce. Druhá kopie je určena pro oponenta.
Komplexní absolventská práce bude zaslána i v elektronické podobě vedoucímu práce a oponentovi práce včetně všech příloh a případných doplňkových elektronických materiálů.

g) pokud bude práci zpracovávat více žáků, tak také vymezení částí práce nebo jiné určení, jak se budou jednotliví žáci na jejím zpracování podílet, aby bylo možné každého žáka zvlášť hodnotit ze všech předmětů,

Práci nebude zpracovávat více žáků.

h) údaj, které předměty profilové zkoušky komplexní absolventská práce bude nahrazovat,

Komplexní absolventská práce vždy musí nahrazovat

  • a) profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury kromě ústní zkoušky,
  • b) písemnou zkoušku z cizího jazyka textem komplexní absolventské práce zpracovaným v cizím jazyce (v minimálním rozsahu jako pro písemnou zkoušku z cizího jazyka) v případě, že žák maturuje z předmětu cizí jazyk jako z povinné nebo nepovinné zkoušky,
  • c) ústní zkoušku z cizího jazyka částí obhajoby komplexní absolventské práce vedenou v cizím jazyce v případě, že žák maturuje z předmětu cizí jazyk jako z povinné nebo nepovinné zkoušky,
  • d) všechny další povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

i) způsob účasti zaměstnavatele, vysoké školy, specializovaného pracoviště nebo jiného externího subjektu při zpracovávání komplexní absolventské práce; předpokládá se, že se bude jednat primárně o zaměstnavatele, se kterými má škola uzavřenu smlouvu o praktické přípravě žáků podle § 65 odst. 2 školského zákona,

j) stanovení rozsahu anotace, která je součástí práce,

Anotace bude mít min. 200 slov v anglickém jazyce.

k) pro žáky, kteří maturují z cizího jazyka jako povinné nebo nepovinné zkoušky, stanovení části nebo částí a rozsahu práce, která bude zpracována v cizím jazyce v rozsahu minimálně 200 slov pro každý cizí jazyk.

Stanovený rozsah bude splněn anotací v anglickém jazyce.